A A A A A
2 Korintho 6
11
Yaye jo-Korintho, wawuoyonu ka wan kodu thuolo kendo ka chunywa oyaworenu malach.
Luo Bible 2020

11
Un jo-Korintho, wawuoyonu gi chuny moyawore chutho.
Luo Bible 2015