A A A A A
2 Korintho 5
8
Wawacho ni wan gi chir kendo dwaher moloyo weyo dak e ringruogni mondo wadag kaachiel gi Ruoth.
Luo Bible 2020

8
Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth.
Luo Bible 2015