A A A A A
2 Korintho 5
16
Omiyo chakre sani koro ok wangʼe ngʼato e yo mapiny ngʼeyogo ji. Kata obedo ni kinde moko ne wangʼeyo Kristo e yo makamano, tinde ok watim kamano kendo.
Luo Bible 2020

16
Omiyo koro ok wanon tim ng’ato e yo ma dhano nonoe. Kata obedo ni ne wang’eyo Kristo e yorno, to koro ok wang’eye kamano.
Luo Bible 2015