A A A A A
2 Korintho 5
11
Kaka wangʼeyo gima luoro Ruoth en, wajiwo ji mondo gidwog ire. Wan to Nyasaye ongʼeyowa malongʼo, kendo ageno ni un bende ungʼeyowa malongʼo chuth e chunyu maiye.
Luo Bible 2020

11
Wang’eyo ni tiend luoro Ruoth en ang’o, emomiyo wayuayo ji. Nyasaye ong’eyo chutho ngimawa kaka chal, kendo ageno ni un bende ung’eyowa maber e chunyu maiye kaka wachal.
Luo Bible 2015