A A A A A
2 Korintho 13
1
Ma koro dhi bedo limbena mar adek malimo-ugo. Muma wacho niya, “Wach moro mantie e kind ji nyaka ngʼere malongʼo ka nitiere joneno ariyo kata adek.”
2
Kaka ne asiemou e limbena mar ariyo, e kaka amedo siemou sani ka aonge kodu ni ka abiro to ok nawe ma ok akumo jogo mane otimo richo motelo kod joricho mamoko duto
3
nikech uwacho ni udwaro mondo ubed gi ratiro ka Kristo ema miya teko mar wuoyo adier. En ok onyap kotiyo kodu, to otiyo gi teko e dieru.
Luo Bible 2020

1
Koro abiro iru e limbena mar adek. Muma wacho ni weche duto nyaka ng’ere e nyim joneno adek kata ariyo.
2
E limbena mar ariyo kane an kodu, ne asiemo jogo mane osetimo richo, kendo ne asiemo ji mamoko bende. To koro anwoyonigi wachno ka aonge kodu, ni, ka abiro, to ok nawe mak akumogi.
3
Eka unung’e adier ni Kristo ema miya teko mar wuoyo. En ok onyap ka otiyo e kindu, to otiyo gi teko kuomu.
Luo Bible 2015