A A A A A
2 Korintho 13
3
nikech uwacho ni udwaro mondo ubed gi ratiro ka Kristo ema miya teko mar wuoyo adier. En ok onyap kotiyo kodu, to otiyo gi teko e dieru.
Luo Bible 2020

3
Eka unung’e adier ni Kristo ema miya teko mar wuoyo. En ok onyap ka otiyo e kindu, to otiyo gi teko kuomu.
Luo Bible 2015