A A A A A
2 Korintho 13
10
Ma e gima omiyo andikonu gigi ka aonge kodu, mondo ka achopo iru to kik abed makwiny kodu nikech teko ma Ruoth omiya en mar gerou to ok mar tiekou.
Luo Bible 2020

10
Mano emomiyo andiko wechegi ka aonge kodu, ni mondo ka abiro, to kik abed mager katiyo gi teko mane Ruoth omiya, ma en teko mar gerou, to ok mar kethou.
Luo Bible 2015