A A A A A
2 Korintho 12
3
Kendo angʼeyo ni ngʼatni noter e paradiso to ok angʼeyo ni gino notimore adier kata nine en mana fweny, to Nyasaye kende ema ongʼeyo.
Luo Bible 2020

3
Awacho kendo ni ang’eyo ni ng’atno noter e Paradis. (To ok ang’eyo kata gino notimore adier, kata ne en mana fweny. Nyasaye kende ema ong’eyo.)
Luo Bible 2015