A A A A A
2 Korintho 11
9
Kendo kane atiyo e dieru, to ne ok amiyo ngʼato angʼata tingʼ mapek e kinde mane an gi dwaro moro amora, nikech owete moa Makedonia nokelona gik moko duto mag konyruok mane achando. Asetemo matek mondo kik amiu tingʼ mapek e yo moro amora, kendo pod abiro medo timo kamano.
Luo Bible 2020

9
Bende kane achando gimoro ka an kodu, to ne ok akwayo ng’ato kuomu mondo okonya, to owete mane oa Makedonia nokelona gik moko duto mane achando. Ne aritora mondo kik achandu, kendo pod abiro ritora mana kamano.
Luo Bible 2015