A A A A A
2 Korintho 11
4
Nikech ka ngʼato obiro e dieru ma oyalonu Yesu mopogore gi mano mane wayalonu, kendo kata uyudo Roho machielo gi mano mane uyudo, kendo uyie gi Injili moro amora mopogore gi mane uyudo, kendo uchikone itu gimor,
Luo Bible 2020

4
Awacho kamano nikech ka ng’ato obiro ma lando wach Nyasaye machielo, ma ok Yesu mane walando wachne, kata ka oyudo roho machielo mopogore gi Roho mane uyudo, kata Wach Maber machielo gi mano mane uyudo, to mano kaka uyiego mana mapiyopiyo!
Luo Bible 2015