A A A A A
2 Korintho 11
31
Nyasaye ma Wuon Ruodhwa Yesu ma ipako nyaka chiengʼ, ongʼeyo ni ok ariambi.
Luo Bible 2020

31
Nyasaye ma Wuon Ruoth Yesu ma ipako nyaka chieng’ ema ong’eyo ni ok ariambi.
Luo Bible 2015