A A A A A
2 Korintho 11
29
Ka ngʼato nyap, to donge an bende adoko manyap kode? Koso ka ngʼato odonjo e richo, to donge litna?
Luo Bible 2020

29
Ka ng’ato nyap, to donge an bende abedo manyap kode, kendo ka ng’ato opodho modonjo e richo, to donge litna?
Luo Bible 2015