A A A A A
2 Korintho 11
20
Chutho urwako koda ka joma lokou wasumbini mag-gi, kata makawo giu e yor mecho, kata ma gajou, kata ma tiyou githuon, kata ma diyou piny kendo thalo lembu!
Luo Bible 2020

20
Ka ng’ato lokou wasumbe, kata chamou, kata yakou, kata kaworenu, kata thalo lembu, to uyie ayiea!
Luo Bible 2015