A A A A A
1 Korintho 7
9
To ka ok ginyal ritore giwegi, to onego gikendi, kata okendgi nikech kend ber moloyo ka gombo wangʼo ngʼato ka mach.
Luo Bible 2020

9
To ka ok ginyal ritore, to ber mondo gikendi kata okendgi, nikech kend ber moloyo owruok gi gombo.
Luo Bible 2015