A A A A A
1 Korintho 7
8
To joma pok okendi gi joma pok okendo, kod mon ma chwogi otho, to awachonegi kama: En gima ber moloyo ka gisiko ma ok gikendo kata okendgi, mana kaka an.
Luo Bible 2020

8
To awacho ni joma ok okendo gi joma ok okendi kod mond liete ni ber ka gibet abeta ka an.
Luo Bible 2015