A A A A A
1 Korintho 7
7
Dobedo maberna moloyo ka ji duto obedo kaka an, to kata kamano, ngʼato ka ngʼato nigi michne ma Nyasaye omiye, ngʼat moro nigi michni, to ngʼat machielo bende nigi mich machielo.
Luo Bible 2020

7
To agombo ni ji duto da obedo kaka an, to kata kamano ng’ato ka ng’ato nigi michne owuon moa kuom Nyasaye, achiel e yorni, kendo moro e yo machielo.
Luo Bible 2015