A A A A A
1 Korintho 7
40
An to pacha neno ni dhako ma chwore otho nyalo neno maber moloyo ka ok ochak onywome, kendo awacho mano ka aparo ni an-gi Roho mar Nyasaye.
Luo Bible 2020

40
To aparo ni dobed gi mor moloyo kosiko mak okende. Mano e parona, kendo aparo ni an bende an gi Roho mar Nyasaye.
Luo Bible 2015