A A A A A
1 Korintho 7
38
Kuom mano, ngʼat monyuomo nyako mangilino otimo maber, to ngʼat ma ok onywome otimo maber moloyo.
Luo Bible 2020

38
Emomiyo ng’ama okendo nyako mane giwinjorego otimo maber, to ng’ama ok okendo nyako mane giwinjorego otimo gima ber moloyo.
Luo Bible 2015