A A A A A
1 Korintho 7
30
joma ywak onego bedi ka joma ok ywagi; joma mor onego odag ka joma ok nigi mor; joma ngʼiewo gimoro onego odag ka gima gik ma gingʼiewogo ok mag-gi,
Luo Bible 2020

30
kendo joma ywak mondo obed ka joma ok ywagi. Joma nigi mor bende obed ka joma ok nigi mor, kendo joma ng’iewo gik moko mondo obed ka joma ok gin weg ma giseng’iewogo.
Luo Bible 2015