A A A A A
1 Korintho 7
26
Nikech chandruok mantie sani, aparo ni ber mondo usik kaka uchal.
Luo Bible 2020

26
Aparo ni kaka chandruok nitie e kindeni, ber mondo ng’ato osik kaka en.
Luo Bible 2015