A A A A A
1 Korintho 7
25
Kuom wach nyiri ma ok okendi to awacho kama: Aonge gi chik moa kuom Ruoth, to achiwo pacha kaka ngʼat ma wechene inyalo geno kuom ngʼwono mar Ruoth.
Luo Bible 2020

25
To kuom joma ok okendo gi joma ok okendi to awachoe kama: Aonge gi chik ma Ruoth omiya mondo aketnigi, to anyisou mana parona kaka ng’ama ng’wono mar Ruoth osetimo ng’ama ogen.
Luo Bible 2015