A A A A A
1 Korintho 7
24
Jowetena, ngʼato ka ngʼato nigi tingʼ e nyim Nyasaye mondo osik mana kaka Nyasaye noluongeno.
Luo Bible 2020

24
Owetena, ng’ato ka ng’ato onego bed gi Nyasaye mana kaka ne en kane Nyasaye oluonge.
Luo Bible 2015