A A A A A
1 Korintho 7
23
Nongʼiewu gi nengo matek, omiyo kik ubed wasumbini mag ji.
Luo Bible 2020

23
Nyasaye nong’iewou mochulo nengou, omiyo kik ubed wasumb ji.
Luo Bible 2015