A A A A A
1 Korintho 7
22
Nikech ngʼat mane Ruoth oluongo ka misumba koro bedo ngʼat man thuolo kuom Ruoth, to bende ngʼat mane ni thuolo kane Ruoth oluongo doko misumba Kristo.
Luo Bible 2020

22
Ng’ama Ruoth oluongo ka misumba en ng’at Ruoth, ma osemiyo thuolo. Kamano bende e kaka ng’at ma Kristo ka ni thuolo en misumba Kristo.
Luo Bible 2015