A A A A A
1 Korintho 7
2
To nikech weche mag terruok ngʼeny, ngʼato ka ngʼato nyaka bed gi chiege owuon kendo dhako ka dhako obed gi chwore owuon.
Luo Bible 2020

2
To adwokou kama: Kaka tem mar terruok ng’eny ahinya, ber mondo ng’ato obed gi chiege owuon, kendo dhako bende obed gi chwore owuon.
Luo Bible 2015