A A A A A
1 Korintho 7
14
Nikech dichwo mapok oyie inyalo pwodho nikech chiege, to dhako mapok oyie bende inyalo pwodho nikech chwore moyie. Ka ok kamano, to nyithindu dibed mogak, to koro sani to ginenore ni giler.
Luo Bible 2020

14
Mano en kamano nikech dichwo ma ok oyie owal ni Nyasaye nikech chiege ma oyieno, kendo dhako ma ok oyie kuom Kristo bende owal ni Nyasaye nikech chwore moyieno. Ka da ni ok kamano, to nyithindu da ok obedo mag Nyasaye.
Luo Bible 2015