A A A A A
1 Korintho 7
12
To kuom ji mamoko modongʼ (chutho ok Ruoth, to an ema awachonegi) kama: Ka owadwa moro ma ja-Kristo nigi dhako ma ok oyie, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.
Luo Bible 2020

12
To kuom jomoko duto modong’, to Ruoth ok wuoye, to an ema awuoyoe kama: Ka owadwa moro nigi dhako, ma ok oyie kuom Kristo, kendo dhakono oyie dak kode, to kik oriembe.
Luo Bible 2015