A A A A A
1 Korintho 7
10
To ne joma osekendo gi joma osekendi achiwonegi chik (chutho ok an, to Ruoth) kama: Dhako kik were gi chwore.
Luo Bible 2020

10
To agolo chik kuom joma okendo gi joma okendi, to gima awacho ok en chikna awuon, to en chik Ruoth mawacho ni, “Dhako ok onego owe chwore,
Luo Bible 2015