A A A A A
1 Korintho 6
1
Ka ngʼato moro kuomu nigi wach moro gi wadgi, ere kaka doter wachno e nyim joma okia Nyasaye mondo ongʼad bucheno, kar kelo wachno e nyim jomaler?
2
Donge ungʼeyo ni jomaler ema biro ngʼadone piny bura? Ka un ema onego ungʼadne piny bura, to donge mano nyiso ni unyalo ngʼado bura kuom weche matindo man e kind ji?
3
Donge ungʼeyo ni wan ema wabiro ngʼado bura ne malaike? Koro gige pinyni to donge wanyalo ngʼadone bura moloyo!
Luo Bible 2020

1
Ka ng’ato kuomu nigi wach moro kod owadgi, to ere kaka dodhi mana e buch joma ok oyie kuom Kristo, kar dhiyo e nyim jo-Nyasaye?
2
Donge ung’eyo ni jo-Nyasaye ema biro yalo piny? To ka un ema ubiro yalo piny kamano, to koro ere gima dimonu yalo weche matindo?
3
Ok ung’eyo ni wanayal malaika koso? To ka kamano, donge dwayal weche mag pinyni moloyo?
Luo Bible 2015