A A A A A
1 Korintho 6
20
to nongʼiewu gi nengo matek. Omiyo miuru Nyasaye duongʼ gi ringreu.
Luo Bible 2020

20
Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.
Luo Bible 2015