A A A A A
1 Korintho 1
12
Tiend gima awacho chal kama: Ngʼat moro kuomu wacho niya, “An ngʼat Paulo,” to ngʼat machielo to wacho niya, “An ngʼat Apolo,” machielo bende oramo niya, “An ngʼat Kefa,” to moro wacho niya, “An ngʼat Kristo.”
Luo Bible 2020

12
tiende ni ng’ato ka ng’ato kuomu wacho mana wachne owuon. Achiel wacho ni, “An ng’at Paulo,” moro to wacho ni, “An ng’at Apolo,” kendo machielo wacho ni, “An ng’at Petro,” to moro bende wacho ni, “An ng’at Kristo.”
Luo Bible 2015