A A A A A
1 Korintho 1
10
Jowetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo, mondo un duto uwinjru ngʼato gi ngʼato. Kik pogruok moro amora bedi e kindu, to beduru kuriworu maonge pogruok, ka un gi dwaro achiel kod paro achiel.
Luo Bible 2020

10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.
Luo Bible 2015