A A A A A
Rumi 12
8
Ka en jiwo ji, to mondo ojiw ji; ka en chiwo ne joma ochando, to mondo ochiw gi ngʼwono; ka en telo, to mondo orit ji gi kinda; ka en kecho ji, to mondo otime komor.
Luo Bible 2020

8
kendo ka tich ng’ato en jiwo ji, to mondo otim kamano. Ka en jachiwo to mondo ochiw mabup. Ng’at momi mich mar bedo jatelo bende mondo otel ni ji katimo kinda. To ng’at makonyo ji mondo otim kamano gi mor.
Luo Bible 2015