A A A A A
Rumi 12
4
Nikech mana kaka ngʼato ka ngʼato kuomwa nigi ringruok achiel man-gi fuonde mangʼeny, to kendo fuondegi duto ok tim tich machalre,
Luo Bible 2020

4
Ringruok achiel nigi fuonde gi leche mang’eny ma moro ka moro nigi tichne owuon.
Luo Bible 2015