A A A A A
Rumi 12
3
Nimar kuom ngʼwono mosemiya, awacho ni ngʼato ka ngʼato kuomu ni: Kik ipar ni iduongʼ moloyo kaka ichal to ket pachi kare eka ingʼad buchi kaluwore gi kar rom yie ma Nyasaye osepogoni.
Luo Bible 2020

3
Kaka Nyasaye osemiya mich kuom ng’wonone, anyisou ni ng’ato ka ng’ato kuomu kik ketre e duong’ moongego, to mondo opar maber maromre gi yie ma Nyasaye osepogone.
Luo Bible 2015