A A A A A
Rumi 12
14
Gwedhuru joma sandou; gwedhgiuru agwedha, kik ukwongʼ-gi.
Luo Bible 2020

14
Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.
Luo Bible 2015