A A A A A
Rumi 12
12
Beduru mamor kuom geno, kutimo sinani e sand muyudo, kendo ulamo ma ok uywe.
Luo Bible 2020

12
Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo.
Luo Bible 2015