A A A A A
Rumi 12
11
Kik chunyu nyosre, to meduru bedo motegno, kutiyo ni Ruoth.
Luo Bible 2020

11
Timuru kinda maonge samuoyo, kendo keturu chunyu kuom tiyo matek ni Ruoth.
Luo Bible 2015