A A A A A
Tich Joote 28
1
Kane wasechopo e lowo motwo ka wangima, ne wayudo ni chulano iluongo ni Malta.
2
Joma nodak e chulano norwakowa duto gi ngʼwono mathoth, mi gimokonwa mach mondo wao, nikech koth ne chue kendo piny ne ngʼich.
3
Paulo nodondo yien moko mokelo mondo omedi e mach, to kane oyudo oketo yien-go e mach, thuol moro ne liet mar mach ogolo momoko e lwete.
Luo Bible 2020

1
Kane wasekwo mi wawuok oko, ne wayudo wach ni chulano iluongo ni Molta,
2
kendo joma odak kuno notimonwa ng’wono mokadho. Koth ne osechako chue, kendo koyo ne ng’ich, omiyo ne gimoko mach mi girwakowa maber waduto.
3
Paulo nomodo yien moko mi oketo e mach, eka thuol nowuok e yien-go nikech liet mar mach, mi okayo lwete kendo omokoe.
Luo Bible 2015