A A A A A
Tich Joote 28
8
To wuon-gi nonindo e kitanda nikech notuo, ka en gi midhusi, kendo nodiewo. Paulo nodonjo kama noninde mondo onene, to bangʼ koselamone, noketo lwete kuome mochange.
Luo Bible 2020

8
To noyudo tuo midhusu kod ndira ogoyo wuon mare, omiyo Paulo nodhi e ot kama onindoe, mi olemone, kendo oketo lwete kuome, mochange.
Luo Bible 2015