A A A A A
Tich Joote 28
12
Ne wakwangʼ waa kanyo nyaka wachopo Sirakusa, kendo kuno ne wabede kuom ndalo adek.
Luo Bible 2020

12
Ne wakwang’ mi wadhi wagowo Surakusa, kendo ne wabet kanyo kuom ndalo adek.
Luo Bible 2015