A A A A A
Tich Joote 25
25
An to ne ayudo kaonge gima osetimo mowinjore githo, to nikech odwaro mondo Kaisar ema oyale, asengʼado mondo otere Rumi.
Luo Bible 2020

25
To an ne anwang’o ni onge gima rach mosetimo mowinjore gi tho. To kaka en owuon nokwayo buch Kaisar, ne aneno ni mondo aore e nyim Kaisar.
Luo Bible 2015