A A A A A
Tich Joote 25
13
Bangʼ ndalo manok, ruoth Agripa kod Bernike nobiro Kaisaria mondo omos Festo.
Luo Bible 2020

13
Bang’ kinde moko, ruoth Agripa kod Bernike nobiro Kaisaria mondo omos Festo.
Luo Bible 2015