A A A A A
Johana 8
59
Gikanyono ne gikwanyo kite mondo gichielgo Yesu, to nopondonigi, mopusore oa e laru mar hekalu.
Luo Bible 2020

59
Kane giwinjo kamano, ne gikwanyo kite mondo gigoyego, to nopondo, mi owuok e Hekalu.
Luo Bible 2015