A A A A A
Johana 8
58
Yesu nowachonegi niya, “Awachonu adier ni kane pok onywol Ibrahim, to ne Antie!”
Luo Bible 2020

58
To Yesu nodwokogi ni, “Adier, adier, awachonu ni, kane pok onywol Ibrahim to ne antie.”
Luo Bible 2015