A A A A A
Johana 8
52
Kane jo-Yahudi owinjo wachno, negiwachone niya, “Koro wangʼeyo maonge kiawa ni in gi jachien! Ibrahim notho, kendo jonabi bende notho, to in to iwacho ni ka ngʼato orito wachni to ok notho.
Luo Bible 2020

52
Eka jo-Yahudi nowachone ni, “Koro wang’eyo adier ni jachien ni kodi. Ibrahim ne otho, kendo kata mana jonabi bende notho, to eka pod iwacho ni ng’at mowinjo wachni ok notho nyaka chieng’!
Luo Bible 2015