A A A A A
Johana 8
48
Jo-Yahudi nodwoke niya, “Donge wan kare ka wawacho ni in ja-Samaria kendo ni in gi jachien?”
Luo Bible 2020

48
Eka jo-Yahudi nowacho ni Yesu ni, “Donge wan kare kwawacho ni in ja-Samaria, kendo ni jachien ni kodi?”
Luo Bible 2015