A A A A A
Johana 8
46
Ere ngʼato kuomu ka manyalo ngʼengʼa ni an jaricho? To ka awachonu adier to angʼo momiyo udagi yie kuoma?
Luo Bible 2020

46
Ere ng’ato kuomu ma nyalo ng’eng’a ni an jaricho? To ka awacho adiera, ang’o momonou yie wachna?
Luo Bible 2015