A A A A A
Johana 8
38
An awachonu gik ma aseneno kuom Wuora wangʼ gi wangʼ, to un usiko utimo mana gik ma useneno kuom wuonu.”
Luo Bible 2020

38
An awachonu gik ma aseneno kuom Wuora, to un utimo gik ma useneno kuom wuoru!”
Luo Bible 2015