A A A A A
Johana 8
36
Omiyo ka Wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to ubiro bedo thuolo chutho.
Luo Bible 2020

36
Kuom mano, ka Wuowi ema omiyo ubedo thuolo, to unubed thuolo chutho chutho.
Luo Bible 2015